Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
muscariblue
2346 033a
muscariblue
muscariblue
muscariblue
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
muscariblue
9968 5da9
Reposted fromretaliate retaliate viayourdesire yourdesire
muscariblue
muscariblue
Reposted fromnameherhope nameherhope
muscariblue
muscariblue
muscariblue
Reposted fromnameherhope nameherhope
muscariblue
5104 6c76
Reposted fromTangizz Tangizz viayourdesire yourdesire
muscariblue
7194 aaa8
Reposted fromkarahippie karahippie viamuviell muviell
muscariblue
muscaribluepleatedjeans:

“My friend who is a gardener sends me photos of himself at work” (via)

Reposted fromhairinmy hairinmy viamuviell muviell
muscariblue
Reposted fromduzazet duzazet viayourdesire yourdesire
muscariblue
6230 fa69
amazing
Reposted fromwhoifnotme whoifnotme viamuviell muviell
muscariblue
Best Friends :)
Reposted fromhoook hoook viayourdesire yourdesire
muscariblue
9491 baf7
Reposted fromplikmuzyczny plikmuzyczny viayourdesire yourdesire
muscariblue
Trzeba im powiedzieć, że nie przeżyli jeszcze niczego, a wszystko co najszczerzej wycierpieli do tej pory, może okazać się niczym w porównaniu do tego co dane im będzie jeszcze przeżyć.
— Hłasko/Bohaterowie są znużeni
Reposted fromsfeter sfeter viamuviell muviell
2547 b2e3
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl